Wojewoda Mazowiecki 2016

„DO ZMIANY” – podniesienie efektywności działań na rzecz osób będących w sytuacji bezdomności

Celami zadnia są:

  1. Podniesienie efektywności działań na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie właściwej kadry merytorycznej i zróżnicowanych form aktywizacji uczestników zadania.
  2. Rozwiązanie długotrwałego procesu degradacji społecznej, beneficjentów będących w sytuacji bezdomności poprzez opracowanie IPRO i objęcie opieką wszystkich sfer osoby bezdomnej.
  3. Przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji społecznej oraz naprawieniu szkód związanych ze zmarginalizowaniem społecznym poprzez Warsztat Aktywności Społecznej.
  4. Wyrównywanie szans powrotu do nurtu społecznego i udzielenie pogłębionego wsparcia osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez Klub Pracy i indywidualne spotkania w zakresie terapii i readaptacji.
  5. Integracja społeczna beneficjentów zadania z lokalną społecznością. Zminimalizowanie skutków wykluczenia społecznego poprzez aktywizację beneficjentów zadania do wychodzenia z wartościami w formie artystycznego przekazu.
  6. Wypracowanie ścisłej współpracy pomiędzy Lokalnymi Interesariuszami Bezdomności poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy praktycznej i nurtów pracy z osobą bezdomną

Mówią o sobie...

Słowem wstępu: obraz, którego nie trzeba komentować...

 

Ludzkie serce

Gdy zima pokazała swoje oblicze a przedmiot użytkowy swoją niezależność....