Projekty

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje projekt:

„Mój Dom - Mój Start - Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych” współfinansowany ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Podstawowy cel zadania:

 1. Udzielenie interwencyjnej pomocy osobom bezdomnym, ratującej ich życie i zdrowie poprzez pomoc i opiekę socjalną, lekarską i medyczną.

Cele w zadaniu, które są rozwinięciem powyższego:

 1. Działania motywujące adresatów zadania do podjęcia readaptacji i terapii, dążących do rozwiązania ich sytuacji życiowej i usamodzielnienia poprzez udział w rozmowach indywidualnych i grupowych z terapeutą.
 2. Zwiększenie dostępności do pomocy medycznej i ratowanie zdrowia poprzez realizację stałych działań medyczno-socjalnych.
 3. Diagnoza stanu psycho-fizycznego osoby adresatów zadania i podjęcie realizacji planu naprawczego.
 4. Wsparcie socjalno-prawne adresatów zadania poprzez realizację działań socjalnych zawartych w indywidualnych planach socjalnych oraz odzyskiwaniu niezbędnej do dalszego rozwoju dokumentacji osobistej.
 5. Zabezpieczenie realizacji zadania poprzez zapewnienie właściwych warunków socjalno-bytowych jak wyżywienie, zakwaterowanie, adaptacja pomieszczeń do realizacji poszczególnych działań w ramach zadania.

Stowarzyszenie w minionym roku zrealizowało następujące projekty:

„Aktywni/pozytywni - dobre nawyki dobre życie” współfinansowany ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” w terminie 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.

Podstawowe cele zadania:

 1. Wsparcie działań zabezpieczających nocleg i pomoc interwencyjną osobom bezdomnym
 2. Wsparcie realizacji programów aktywizacji i wychodzenia z bezdomności
 3. Rozwój systemowego i specjalistycznego wsparcia dla placówek w toku realizacji działań interwencyjnych i aktywizujących (systemy pomocy żywnościowej, specjalistyczne wsparcie placówek, systemy pomocy medycznej)

Cele w zadaniu, które są rozwinięciem powyższych:

 1. Wsparcie w pokonywaniu przeszkód uniemożliwiających powrót do społeczeństwa poprzez udział w warsztatach, działaniach socjalizujących, edukacyjnych i terapeutycznych
 2. Aktywizacja w kierunku pobudzania potrzeb życiowych oraz odważnego podejmowania i realizowania relacji społecznych
 3. Zdobycie nowych umiejętności życiowych i psychospołecznych, utrwalenie dobrych nawyków w celu zmniejszenia nieporadności i pasywności życiowej

„Opieka społeczna – pomoc dla stowarzyszeń działających na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych  wykluczeniem społecznym” finansowane ze środków Urzędu Gminy Zakroczym w terminie od 1 stycznia  2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

„Wspólnie razem do rozwoju” – budowanie relacji międzyludzkich i rodzinnych jako czynnik poprawiający i zmieniający sytuację bytową osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Cel główny:

Aktywizacja i terapia oraz readaptacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cele szczegółowe:

 1. Podjęcie aktywności własnej osób w celu usamodzielnienia się
 2. Działania opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych
 3. Wychowawcze i socjalne wsparcie rodzin z dziećmi

Stowarzyszenie w roku 2010 zrealizowało następujące projekty:

„Moja nowa droga - reintegracja zawodowa i społeczna osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”
  - projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” w terminie od 1.X. do 31.XII. 2010 r.

Cel główny:

Wsparcie terapeutyczno-socjalne oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Cele szczegółowe:

 1. Wsparcie działań intergracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w środowisku lokalnym
 2. Wsparcie działań w obszarze poprawy standardów pobytu i noclego osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
 3. Wsparcie działań prewencyjno-osłonowych wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

„Wsparcie i aktywizacja społeczna osób bezdomnych” współfinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” w terminie 1 lipca do 31 grudnia 2010 r.

Cel główny:

Aktywizacja, wspieranie i terapia oraz readaptacja społeczna osób dysfunkcyjnych społecznie, psych-fizycznie, uzależnionych, do samodzielnego życia.

Opis:

Zadanie skierowane jest do osób i rodzin bezdomnych, przebywających na długoterminowej stacjoinarnej terapii, przygotowujących się do samodzielnego życia oraz osób starszych, niepełnosprawnych i terminalnie chorych - zamieszkujących placówkę.
„Zwalczanie narkomanii – prowadzenie działalności  terapeutycznej na rzecz osób uzależnionych i współ uzależnionych od narkotyków” finansowane ze środków Urzędu Gminy Zakroczym w terminie od 28 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r.

Terapia indywidualna osób uzależnionych od narkotyków oraz ich nadużywających szkodliwie i ich rodzin.„Opieka społeczna – pomoc dla stowarzyszeń działających na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych
  wykluczeniem społecznym” finansowane ze środków Urzędu Gminy Zakroczym w terminie od 28 stycznia  2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Aktywizacja, terapia oraz readaptacja społeczna osób dysfunkcyjnych społecznie, psycho-fizycznie, uzależnionych, do samodzielnego życia.

Opracowanie indywidualnych programów oraz zadań socjalizujących„Udzielanie pomocy w sytuacji kryzysowej osobom nietrzeźwym dowożonym przez Policję lub Straż
Miejską z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego” finansowanym  ze środków Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  w  terminie od  3 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Przyjmowanie do placówki osób w stanie nietrzeźwym i udzielenie im podstawowej pomocy interwencyjnej higieniczno-sanitarnej oraz w zakresie ochrony zdrowia.