Statut


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie ANTIDOTUM, zwane w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.
1. Terenem prowadzonej działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz statutowych jest miejscowość Janowo.
2. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.
1. Stowarzyszenie ANTIDOTUM jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie ANTIDOTUM posiada osobowość prawną.

§ 4.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§ 5.
1. Stowarzyszenie może współdziałać z innymi krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami, jak również być ich członkiem.
2. Stowarzyszenie może przystąpić do polskich lub międzynarodowych federacji organizacji i stowarzyszeń.
§ 6.
Stowarzyszenie na swoja działalność statutową może ubiegać się o środki z funduszy krajowych, zagranicznych i unijnych.

§ 7.
Stowarzyszenie ma prawo do powoływania oddziałów terenowych.

§ 8.
Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 9.
1. Stowarzyszenie Antidotum używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Stowarzyszenie ANTIDOTUM z napisem w środku Zarząd Główny oraz logo.
2. Stowarzyszenie ANTIDOTUM ma prawo do używania logo, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Członkowie Stowarzyszenia mogą posiadać odznakę oraz legitymację członkowską.

ROZDZIAŁ II
Misja i szczegółowe cele oraz działania
§ 10.
Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie stygmatyzacji i marginalizacji społecznej grup i osób będących w kryzysowej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez zintegrowane i interdyscyplinarne działania z zakresu readaptacji i rehabilitacji społecznej, w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej i wartość jaką jest dobro człowieka, jak też rzecznictwo na rzecz interesów tychże grup.

§ 11.
1. Celem stowarzyszenia jest:
a) pomoc społeczna i praca socjalna,
b) pomoc medyczna i działalność lecznicza,
c) terapia uzależnień i psychoterapia, poradnictwo i rehabilitacja,
d) reintegracja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna,
e) pomoc prawna,
f) działania wyrównujące szanse osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
g) wspieranie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym promocja przedsiębiorczości,
h) przeciwdziałanie dyskryminacji,
i) rozwój duchowy i poradnictwo duchowe,
j) promowanie i ochrona wartości rodziny,
k) ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka,
l) działania na rzecz mniejszości narodowych,
m) upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
n) promocja rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
o) promocja edukacji, oświaty i wychowania,
p) promocja kultury i ochrony dóbr tradycji,
q) działalność na rzecz integracji europejskiej,
r) promocja wolontariatu,
s) działalność badawcza, szkoleniowa i informacyjna,
t) wspomaganie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, osób starszych,
u) działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego.
2. Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz grup i osób:
a) bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
b) chorych,
c) zaburzonych i chorych psychicznie,
d) niepełnosprawnych,
e) starszych,
f) osadzonych w jednostkach penitencjarnych i przebywających w ośrodkach resocjalizacyjnych oraz opuszczających te placówki,
g) nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym,
h) ofiar przemocy w rodzinie i środowisku oraz zagrożonych przemocą w rodzinie i w środowisku,
i) pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
j) zagrożonych wykluczeniem społecznym,
k) uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
l) uzależnionych ze współwystępowaniem innych zaburzeń psychicznych,
m) współuzależnionych i zagrożonych współuzależnieniem,
n) mniejszości narodowych, uchodźców politycznych i emigrantów,
o) potrzebujących pomocy bez względu na ich płeć, wiek, rasę, przynależność etniczną, narodową i państwową, jak również bez względu na ich poglądy polityczne, orientację seksualną czy wyznawaną przez nich religię.

§ 12.
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego poprzez:
1. Powoływanie i prowadzenie placówek oraz programów takich jak:
a) Domy Terapii i Readaptacji Społecznej (placówki dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością);
b) świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki profilaktyki środowiskowej, kluby środowiskowe, centra profilaktyki i edukacji społecznej;
c) hostele i mieszkania realizujące programy readaptacyjne;
d) placówki kulturalno-oświatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
e) noclegownie;
f) ogrzewalnie dla osób bezdomnych
g) placówki readaptacji zawodowej;
h) placówki dla osób samotnie wychowujących dzieci, ofiar przemocy w rodzinie i środowisku;
i) ośrodki i kluby readaptacji zawodowej i społecznej;
j) placówki detoksykacyjne;
k) poradnie, punkty informacyjne i konsultacyjne;
l) placówki opieki geriatrycznej i paliatywnej;
m) placówki opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości;
n) zakłady opiekuńczo-lecznicze,
o) punkty pomocy postepnitencjarnej
2. Powoływanie i prowadzenie Centrów Integracji Społecznej.
3. Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia.
4. Powoływanie Kuratorów Penitencjarnych.
5. Tworzenie i realizację programów terapeutycznych, profilaktycznych, readaptacyjnych, pracy socjalnej, aktywizacyjnych, detoksykacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, badawczych.
6. Prowadzenie działalności publikacyjnej i wydawniczej.
7. Promowanie zdrowego stylu życia, sportu, turystyki i innych pozytywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
8. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej.
9. Prowadzenie działań na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.
10. Organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji i innych form wymiany informacji.
11. Organizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów.
12. Współpraca ze środkami masowego przekazu.
13. Współpraca z jednostkami ochrony zdrowia, służb penitencjarnych, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi oraz administracją rządową i samorządową, a także z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi oraz zagranicznymi.
14. Współpraca oraz realizacja zadań zleconych przez administrację państwową i samorządową.
15. W zakresie działalności postpenitencjarnej współpracować w myśl art. 38 - 42 Kkw w tym: pomoc w społecznej readaptacji skazanych, uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń, a w szczególności w wykonywaniu kar, środków karnych zabezpieczających i zapobiegawczych, związanych z pozbawieniem wolności, współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz osobami godnymi zaufania; w porozumieniu z dyrektorami zakładów karnych lub aresztów śledczych uczestniczyć w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalno – oświatowej, religijnej.
16. Podejmowanie działań i realizacja programów społecznych o charakterze innowacyjnym.
17. Promowanie i prowadzenie działań na rzecz środowiska naturalnego i przyrodniczego.

ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki członków
§ 13.
Stowarzyszenie posiada członków:
1. Zwyczajnych;
2. Wspierających;
3. Honorowych.

§ 14.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, niezależnie od narodowości, obywatelstwa i miejsca zamieszkania, które wspierają cele statutowe Stowarzyszenia, z zachowaniem zasad określonych w art. 3 i 4 ustawy – prawo o stowarzyszeniach.
2. Nabycie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, powziętej na wniosek osoby zainteresowanej, rekomendowanej przez dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba czynnie uzależniona lub pozostająca pod opieką
Stowarzyszenia.

§ 15.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność, rozwój i osiąganie celów Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Głównego.

§ 17.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
5. Posługiwania się legitymacją i odznaką członkowską;
6. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i pomocy Stowarzyszenia ANTIDOTUM.

§ 18.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. Regularnego opłacania składek.

§ 19.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 20.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 22.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Głównego;
2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
b) nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) nieusprawiedliwionego nie opłacenia składek za okres jednego roku pomimo dwukrotnych upomnień.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4. Śmierci;
5. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 23.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Kurator Penitencjarny
§ 24.
Członkowie Stowarzyszenia, wytypowani przez Zarząd Główny, którzy uzyskają zgodę kompetentnych organów administracji państwowej na wstęp do zakładów, w których przebywają osoby pozbawione wolności, pełnią obowiązki Kuratora Penitencjarnego, jako osoby godne zaufania, w szczególności jako przedstawiciele skazanego.

§25.
Kandydatury Kuratorów Penitencjarnych przedstawia odpowiednim władzom Zarząd Główny spośród członków posiadających kwalifikacje, znajomość zagadnień penitencjarnych oraz wyróżniających się dojrzałością społeczną.

§ 26.
1. Kurator Penitencjarny, który w trakcie pełnionych obowiązków nadużył zaufania osób pozbawionych wolności, naruszył prawo lub nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków, zostaje odwołany.
2. Odwołanie następuje uchwałą Zarządu Głównego, od której odwołany z funkcji Kurator
Penitencjarny może się odwołać do Walnego Zebrania, uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, Zarząd Główny zawiesza Kuratora Penitencjarnego.

§ 27.
1. Ustanowieni Kuratorzy Penitencjarni, działają zgodnie z porozumieniami zawartymi przez Zarząd Główny z instytucjami, o których mowa w §12 pkt 13, 14, 15.
a) odwiedzają osoby pozbawione wolności w miejscach ich przebywania;
b) współrealizują programy terapeutyczne, zajęcia kulturalne, edukacyjne, w porozumieniu z administracją zakładu karnego;
c) przeprowadzają na osobności rozmowy z osobami pozbawionymi wolności;
d) podejmują się funkcji przedstawiciela oskarżonego i skazanego;
e) Kurator Penitencjarny Stowarzyszenia może być delegowany do rad lub organów kolegialnych, o których mowa w Kkw;
f) Kurator Penitencjarny ma prawo posługiwać się odrębną, niż członkowska legitymacją KURATORA PENITENCJARNEGO opatrzoną okrągłą pieczęcią Stowarzyszenia, wystawioną przez prezesa Stowarzyszenia ANTIDOTUM.

§ 28.
Szczegółowy zakres działania kuratorów penitencjarnych Stowarzyszenia określają porozumienia zawarte pomiędzy Zarządem Głównym i centralnymi organami administracji, pełniącymi nadzór nad poszczególnymi rodzajami zakładów, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

ROZDZIAŁ V
Władze naczelne
§ 29.
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia ANTIDOTUM są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ANTIDOTUM;
b) Zarząd Główny;
c) Komisja Rewizyjna;
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
4. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych w stosunku do reszty członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
5. Walne Zebranie Członków jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków przy zachowaniu §54.
6. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu, Zarząd Główny wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż 30 minut po pierwszym terminie, o czym zamieszcza się wzmiankę w zawiadomieniu o zebraniu.

§ 30.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia ANTIDOTUM.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 31.
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Główny.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbywać w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd Główny lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, poprzez uchwałę Zarządu Głównego, w której określone są miejsce i termin spotkania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie, w przypadkach niecierpiących zwłoki, może odbyć się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji bezpośredniej, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i sposobie komunikacji oraz umożliwieniu członkom oddania głosu.
5. Mandaty na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zachowują swoją ważność przez całą
kadencję.

§ 32.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia ANTIDOTUM.
2. Uchwalanie zmian Statutu.
3. Wybieranie członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywane sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia ANTIDOTUM i przeznaczenia jego majątku.
8. Podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia Walnego Zebrania.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej
przed upływem kadencji.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawach członkowskich.

§ 33.
Członkowie Zarządu Głównego
1. Walne Zebranie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Zarząd Główny w liczbie nie
przekraczającej 9 osób.
2. Członkiem Zarządu Głównego nie może być osoba:
a) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
b) członek Komisji Rewizyjnej;
3. Członkostwo w Zarządzie głównym ustaje z chwilą:
a) odwołania jego członka;
b) w razie złożenia przez niego pisemnej rezygnacji;
c) zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2.;
d) śmierci;
e) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
4. Zarząd Główny wybiera spośród swojego grona prezesa, a na jego wniosek do dwóch
wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.

§ 34.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia ANTIDOTUM na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
4. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie czynności prawnych związanych
z obrotem finansowym, ubieganie się o środki finansowe przyznawane z odpowiednich funduszów państwowych oraz przyjmowanie zapisów i darowizn.
5. Powoływanie Kuratorów Penitencjarnych oraz odwoływanie ich i zawieszanie w pełnieniu funkcji.
6. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
7. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania.
9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich, oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia ANTIDOTUM.
11. Powoływanie i likwidowanie Oddziałów Terenowych.
12. Powoływanie komisji i struktur powstających przy Zarządzie Głównym.
13. Powoływanie i rozwiązywanie placówek oraz centrów prowadzonych przez Stowarzyszenie.
14. Powoływanie i odwoływanie Głównego Księgowego Stowarzyszenia.
15. Powoływanie i odwoływanie kierowników i dyrektorów placówek.
16. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

§ 35.
Do kompetencji Prezesa należy:
1. Kierowanie pracami Zarządu Głównego.
2. Reprezentowanie Zarządu Głównego oraz Stowarzyszenia z wyjątkiem sytuacji, w których Prezes upoważni, w formie pisemnej, do takiej czynności Skarbnika, Sekretarza lub ustanowi pełnomocnika.

§ 36.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są na posiedzeniu. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej, ustalenia korespondencyjnego, bądź innych elektronicznych środków komunikacji bezpośredniej, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu Głównego o treści uchwały i umożliwieniu członkom Zarządu oddania głosu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu, w tym Prezesa.
4. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 37.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą:
a) odwołania jej członka;
b) w razie złożenia przez niego pisemnej rezygnacji;
c) śmierci;
d) zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2., 3.;
e) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
6. Komisja Rewizyjna kontroluje przynajmniej raz w roku całokształt działalności Stowarzyszenia,
w szczególności zarządzanie finansami Stowarzyszenia.
7. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu wnioski w sprawie absolutorium.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.

ROZDZIAŁ VI
Sposób dysponowania majątkiem Stowarzyszenia

§ 38.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 39.
1. Fundusz Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie;
b) darowizny;
c) spadki i zapisy;
d) dochody z ofiarności publicznej;
e) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
f) dochody z majątku Stowarzyszenia;
g) odsetki i dochody z kapitału;
h) przychody pozyskiwane z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;
i) odpisy z tytułu obsługi administracyjno – organizacyjno – prawnej;
j) nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne;
k) subwencje i dotacje publiczne;
l) dotacje i granty;
m) zbiórki pieniężne.

§ 40.
Statut Stowarzyszenia zabrania:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 41.
1. Czynności prawne obejmujące sprawy majątkowe wymagają złożenia oświadczenia woli przez
prezesa i członka Zarządu Głównego.
2. Dokumenty i pisma nie obejmujące spraw określonych ust. 1 podpisuje prezes jednoosobowo lub
osoby przez niego upoważnione.
3. W szczególnych wypadkach Zarząd Główny może ustanowić pełnomocników do składania
oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Oddziały terenowe
§ 42.
1. Oddziały Terenowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, powoływanymi przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały, zwanymi w dalszej części statutu oddziałami.
2. Zarząd Główny powołuje Oddział Terenowy na wniosek co najmniej pięciu członków założycieli
3. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu oddziału powinna określać:
a) nazwę oddziału;
b) teren działalności oddziału;
c) siedzibę władz oddziału;
4. Oddziały Terenowe mogą posiadać osobowość prawną za pisemną zgodą Zarządu Głównego
Stowarzyszenia w formie Uchwały.
5. Oddziały Terenowe działają w oparciu o statut Stowarzyszenia.
6. Oddział ma obowiązek używać nazwy Stowarzyszenie ANTIDOTUM.
7. Oddziały Terenowe podlegają władzom naczelnym Stowarzyszenia i prowadzą działalność
statutową w ramach celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.
8. Oddziały Terenowe obowiązuje Statut Stowarzyszenia oraz uchwały władz naczelnych oraz inne akty wewnętrzne Stowarzyszenia.
9. Oddział Terenowy jest zobowiązany do złożenia Zarządowi Głównemu rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego ze swej działalności.
10. Oddział podlega kontroli władz naczelnych w zakresie zgodności działalności Oddziału z:
a) obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Stowarzyszenia, uchwałami władz naczelnych
oraz innymi aktami wewnętrznymi Stowarzyszenia,
b) zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym lub
przekazanym przez Zarząd Główny.
11. Oddziały przeznaczają całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową.

§ 43.
1. Władzami Oddziału terenowego są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału;
b) Zarząd Oddziału;
c) Komisja Rewizyjna Oddziału;
2. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.
3. Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna Oddziału w przypadku zmniejszenia się liczby ich członków w czasie trwania kadencji, mają prawo uzupełnić swój skład. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby składu pochodzącego z wyboru.

§ 44.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który
zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed datą
odbycia się Walnego Zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane w uzasadnionych
przypadkach:
a) z inicjatywy Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej;
c) na żądanie 1/3 członków oddziału.
4. Termin na zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału wynosi 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
6. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Oddziału, Zarząd Oddziału wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż 30 minut po pierwszym terminie, o czym zamieszcza się wzmiankę w zawiadomieniu o zebraniu. Uchwały zapadają wówczas większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 45.
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie Oddziału Terenowego, będący osobami fizycznymi;
2. Z głosem doradczym - członkowie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, członkowie
honorowi oraz przedstawiciele organów statutowych Stowarzyszenia, jego członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 46.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Ustalanie wytycznych działalności Oddziału.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Oddziału.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej
Oddziału.
4. Wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej
Oddziału.

§ 47.
1. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału, władzą oddziału terenowego jest Zarząd Oddziału liczący 4 do 6 członków.
3. Zarząd Oddziału wybiera ze swego składu Przewodniczącego, a na jego wniosek
wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika w głosowaniu jawnym.
4. Członkiem Zarządu Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 48.
1. Zarząd Oddziału obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
1/2 składu jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego zebrania.
3. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Oddziału.
4. W posiedzeniu Zarządu Oddziału uczestniczyć mogą z głosem doradczym - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, przedstawiciele władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 49.
1. Członek Zarządu Oddziału traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) zrzeczenia się funkcji;
c) odwołania przez Zarząd Oddziału z powodu systematycznego uchylania się od pracy w
Zarządzie Oddziału;
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Zarządu może nastąpić wyłącznie uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału lub Zarządu Głównego.

§ 50.
1. Do kompetencji Zarządu Oddziału Terenowego należy:
a) działanie w imieniu Oddziału i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) realizowanie programu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału, uchwał Zarządu Głównego oraz innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia,
c) uchwalanie planów pracy i budżetu Oddziału,
d) przedkładanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań ze swej działalności (w tym finansowego i merytorycznego),
e) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu członka zwyczajnego Oddziału,
f) współpraca z właściwymi terenowymi władzami, instytucjami i organizacjami w celu realizowania statutowych zadań Stowarzyszenia,
g) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału oraz ich organizowanie,
h) pobieranie składek członkowskich,
i) zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie członków Zarządu Oddziału,
j) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz sekcji terenowych lub środowiskowych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.

§ 51.
1. Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna Oddziału, w której skład wchodzi przewodniczący oraz 2 członków.
2. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału:
a) nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Głównego lub członkami Zarządów Oddziałów,
b) nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnionej funkcji.

§ 52.
1. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) co najmniej raz w roku kontrolowanie działalności oddziału,
b) przedkładanie Walnemu Zebraniu Oddziału wyników kontroli i wniosków z nich wynikających oraz żądanie wyjaśnień,
c) ocena projektu budżetu i bilansu,
d) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e) wnioskowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Komisja Rewizyjna podlega pod Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku

§ 53.
1. Rozwiązanie Oddziału następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Rewizyjnej
2. Oddział może być rozwiązany w przypadku:
a) zmniejszenia się liczby członków Oddziału poniżej pięciu,
b) wniosku Walnego Zebrania Członków Oddziału w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału,
c) braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego co do dalszego istnienia Oddziału.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 54.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

§ 55.
Walne Zebranie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia ANTIDOTUM, zadecyduje o
przeznaczeniu majątku, powoła Komisję Likwidacyjną i przedstawi swą uchwałę władzy rejestracyjnej.