Regulamin Domu Terapii i Readaptacji Społecznej w Janowie:

Placówka: Dom Terapii i Readaptacji Społecznej, zwanym dalej schroniskiem.

Postanowienia ogólne

1 Schronisko jest placówką świadczącą usługi na rzecz osób doświadczających bezdomności lub zagrożonych bezdomnością, mające na celu zapewnienie im tymczasowego schronienia oraz wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych i reintegracji społecznej.

2 Schronisko działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1220 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

3 Schronisko jest prowadzone przez Stowarzyszenie ANTIDOTUM

4 Schronisko mieści się w Janowie, Janowo 42, 05-180 Pomiechówek

5 Schronisko jest czynne przez całą dobę przez cały rok.

6 Schronisko ma 70 miejsc noclegowych 

7 Schronisko zapewnia mieszkańcom następujące usługi:

a. całodobowe schronienie,

b. wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),

c. dostęp do łazienki i pralni,

d. dostęp do pomieszczenia socjalnego i świetlicy,

e. pomoc socjalną i psychologiczną,

f. poradnictwo prawne i zawodowe,

g. aktywizację społeczną i kulturalną,

h. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, socjalnych i osobistych,

i. pomoc w poszukiwaniu pracy i mieszkania.


Kierownictwo

8 Schroniskiem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie placówki, nadzór nad pracownikami i wolontariuszami, współpracę z innymi podmiotami, pozyskiwanie środków na działalność schroniska i reprezentowanie schroniska na zewnątrz.

9 Dyrektor schroniska spełnia wymagania określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. ma wykształcenie wyższe, specjalizację z organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej.

10 Dyrektor schroniska w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.


Mieszkańcy

11 Prawo do pobytu w schronisku mają osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością, które:

a. są zdolne do samoobsługi,

b. nie cierpią na choroby zakaźne lub psychiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób przebywających w schronisku,

c. nie są uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających albo poddają się leczeniu odwykowemu,

d. nie mają orzeczonego ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego lub nie są objęte kuratelą.

12 Prawo do pobytu w schronisku mają przede wszystkim osoby bezdomne z terenu Polski pod warunkiem zwrotu poniesionych kosztów utrzymania przez właściwą gminę.

13 Osoba ubiegająca się o przyjęcie do schroniska powinna zgłosić się do pracownika socjalnego schroniska lub do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i oceni sytuację osoby bezdomnej.

14 Osoba przyjęta do schroniska otrzymuje decyzję administracyjną o udzieleniu schronienia oraz zawiera kontrakt socjalny z dyrektorem schroniska, określający warunki pobytu w schronisku, cele i zadania do realizacji oraz prawa i obowiązki stron.

15 Czas pobytu w schronisku wynosi 12 miesięcy, na wniosek podopiecznego dyrektor schroniska może przedłużyć pobyt osobie bezdomnej do czasu rozwiązania jej problemów lub usamodzielnienia się.

16 W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 5 noclegów, zostaje sporządzony protokół depozytowy w sprawie pozostawionych rzeczy osobistych (za wyjątkiem żywności), który po upływie okresu 1 miesiąca od daty sporządzenia zostaje komisyjnie zlikwidowany (wyjątek stanowią osobiste dokumenty czy przedmioty wartościowe).


Prawa i obowiązki mieszkańców 

17 Mieszkaniec schroniska ma prawo do:

a korzystania z usług świadczonych przez schronisko,

b poszanowania jego godności, prywatności i własności,

c uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym schroniska i społeczności lokalnej,

d zgłaszania uwag, skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania schroniska,

e otrzymywania informacji o swojej sytuacji prawnej, socjalnej i zdrowotnej oraz o możliwościach uzyskania pomocy,

18 Mieszkaniec schroniska ma obowiązek:

a przestrzegać zasad porządku i dyscypliny obowiązujących w schronisku,

b stosować się do poleceń i zaleceń dyrekcji schroniska, pracowników socjalnych oraz zatrudnionych opiekunów,

c współpracować z pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu swoich problemów i realizowaniu celów określonych w kontrakcie socjalnym,

d dbać o czystość i higienę osobistą oraz pomieszczeń i sprzętów używanych w schronisku,

e szanować prawa i potrzeby innych mieszkańców i pracowników schroniska,

f nie wnosić i nie spożywać na terenie schroniska alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nie upijać się i nie przychodzić w stanie nietrzeźwym do schroniska,

g nie wszczynać awantur i bójek na terenie schroniska i w jego obrębie, nie dokonywać kradzieży lub innych czynów niezgodnych z prawem lub normami społecznymi,

h nie niszczyć mienia schroniska i jego wyposażenia, a w razie spowodowania szkody zgłosić to kierownictwu schroniska i pokryć koszty naprawy lub wymiany,

i przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz BHP, a w szczególności nie palić papierosów w budynku schroniska (palenie jest dozwolone na zewnątrz budynku w wyznaczonych do tego miejscach),

j poddać się badaniu alkomatem lub na obecność w organizmie substancji odurzających na żądanie dyrektora schroniska, pracownika socjalnego lub zatrudnionego opiekuna,

k poddać się badaniu lekarskiemu lub skierowaniu do odpowiedniej placówki medycznej na żądanie dyrektora schroniska, pracownika socjalnego lub zatrudnionego opiekuna,

l w przypadku wyjazdu na przepustkę,  wracać do godziny 18.00 wieczorem, chyba że uzyskał wcześniej zgodę dyrekcji schroniska na inną godzinę powrotu. 


Zasady porządku i dyscypliny

19 Na terenie schroniska obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.

20 Na terenie schroniska obowiązuje zakaz wprowadzania osób trzecich bez zgody dyrektora schroniska.

21 Na terenie schroniska obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zgody dyrektora.

22 Na terenie schroniska obowiązuje zakaz posiadania broni, amunicji, materiałów wybuchowych, noży, siekier, maczet i innych niebezpiecznych przedmiotów.

23 Na terenie schroniska obowiązuje zakaz posiadania i używania sprzętu elektronicznego, który może zakłócać pracę urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w schronisku lub w jego sąsiedztwie.

24 Na terenie schroniska obowiązuje zakaz posiadania i używania sprzętu grzewczego, kuchennego, oświetleniowego lub innego, który może stanowić zagrożenie pożarowe lub uszkodzić instalację elektryczną lub wodno-kanalizacyjną w schronisku.

25 Na terenie schroniska obowiązuje zakaz posiadania i używania środków odstraszających lub odkażających, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub uszkodzić wyposażenie schroniska.


Zasady wydawania i przyjmowania zwierząt

26 Schronisko nie prowadzi działalności związanej z przyjmowaniem i wydawaniem zwierząt.

27 Wyjątkowo, na wniosek mieszkańca i za zgodą dyrektora schroniska lub pracownika socjalnego, schronisko może przyjąć zwierzę należące do mieszkańca pod warunkiem, że:

a zwierzę jest zdrowe, zaszczepione, odrobaczone i oznakowane mikroczipem,

b zwierzę nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia innych mieszkańców, pracowników lub zwierząt w schronisku,

c zwierzę nie powoduje uciążliwości dla innych mieszkańców, pracowników lub zwierząt w schronisku,

d mieszkaniec zapewnia zwierzęciu odpowiednią opiekę, żywienie i higienę,

e mieszkaniec pokrywa wszelkie koszty związane z utrzymaniem i leczeniem zwierzęcia,

f mieszkaniec ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzę.

28 Schronisko może odmówić przyjęcia zwierzęcia lub nakazać jego usunięcie z terenu schroniska w każdym czasie, jeśli stwierdzi, że nie są spełnione warunki określone w pkt 27 lub jeśli uzna to za konieczne ze względów sanitarnych, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.


Janowo, 01.01.2021 r.