Regulamin Domu Terapii i Readaptacji Społecznej w Janowie:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Dom Terapii i Readaptacji Społecznej jest placówką Stowarzyszenia Antidotum z siedzibą w Janowie 42, 05-180 Pomiechówek, przeznaczony jest dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

2. Dom Terapii swym działaniem obejmuje mieszkańców całej Polski.

3. Dom Terapii realizuje zadania wynikające ze statutu stowarzyszenia oraz z Ustawy o Pomocy Społecznej i przepisów wykonawczych, obejmujących w szczególności:

 1. udzielanie stacjonarnej pomocy osobom bezdomnym i innym w uzasadnionych przypadkach,
 2. zapewnienie możliwości wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej,
 3. prowadzenie pracy socjalnej, readaptacyjnej i terapeutycznej na rzecz podopiecznych.

II. Organizacja pracy Domu Terapii i Readaptacji Społecznej

§ 2

Placówka funkcjonuje codziennie przez całą dobę, nie spełnia funkcji stałego miejsca zamieszkania.

§ 3

Zasady odpłatności:

1. Pobyt w placówce jest bezpłatny, lecz od osób posiadających dochód pobierana będzie odpłatność do wys. 70% dochodu np. z wynagrodzenia za pracę, renty itp., tytułem zwrotu poniesionych wydatków. Odpłatność niższa może być wniesiona po złożeniu pisemnego wniosku przez osobę zainteresowaną, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej i akceptacji dyrekcji Domu.

2. Termin płatności – 5 dni po otrzymaniu świadczenia (np. renty, emerytury, zarobku, zasiłku itp.)

3. Nie pobiera się odpłatności za pobyt jeśli mieszkaniec Domu powiadomi o swej nieobecności trwającej dłużej niż 14 dni na 3 dni przed opuszczeniem Domu lub przebywa na leczeniu w zakładzie lecznictwa zamkniętego, w sanatorium itp.

4. Za dni nieobecności (o których mowa w pkt. 3) odlicza się kwotę w wysokości stanowiącej – iloczyn liczby dni nieobecności mieszkańca i 1/30 opłaty za dany miesiąc.

5. Opłaty powstałe w związku z pobytem w Domu osób z innych gmin, będą pobierane do pełnej wysokości od ośrodków pomocy społecznej właściwych wg miejsca stałego pobytu albo miejsca ostatniego zameldowania na pobyt stały osób, którym udzielono schronienia. Osobą uprawnioną do negocjowania wysokości opłat jest pracownik socjalny placówki.

III. Zasady przyjęcia do Domu Terapii i readaptacji Społecznej

§ 4

1. Podopiecznych przyjmuje się od godz. 07:00 do 21:00. Czasokres przebywania – 1 rok z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach i na pisemną prośbę mieszkańca.

2. Przyjęcia do placówki dokonują pracownicy etatowi: dyrekcja lub pracownicy socjalni.

3. Pobyt winien zmierzać do:

 • szybkiego i skutecznego rozwiązania problemów życiowych podopiecznego,
 • pełnej readaptacji do życia społecznego, powrotu do środowiska,
 • umieszczenia we właściwej placówce, jeżeli zachodzi taka konieczność.

4. Przyjęcie poprzedzone jest wywiadem środowiskowym lub rozmową wstępną, zapoznaniem z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

5. Osoba przyjęta winna zapoznać pracownika z faktyczną sytuacją materialną, prawną, mieszkaniową, zawodową, rodzinną, zdrowotną i informować go o wszelkich zmianach. Dane te objęte są tajemnicą służbową i nie są udostępniane osobom nieupoważnionym.

6. Przyjęcie następuje przez wpis do rejestru – ewidencji podopiecznych na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość lub oświadczenia.

IV Prawa i obowiązki osób korzystających ze Schroniska

§ 5

1. Osobie przyjętej zapewnia się:

 1. poszanowanie godności osobistej,
 2. przebywanie w placówce przez całą dobę,
 3. łóżko, pościel, ręcznik, środki higieny osobistej,
 4. korzystanie z urządzeń i sprzętu o charakterze kulturalno- oświatowej,
 5. korzystanie z urządzeń sanitarnych,
 6. możliwość przygotowania posiłku we własnym zakresie.

2. Osobie przyjętej umożliwia się:

 1. pomoc socjalno-medyczną,
 2. pomoc w zakresie readaptacji społecznej i zawodowej,
 3. pomoc prawną,
 4. pomoc psychologiczną i terapeutyczną,
 5. przyjmowanie gości w uzgodnieniu z kadrą placówki,
 6. składanie skarg i wniosków do dyrekcji placówki.

§ 6

Osoba przebywająca w Domu Terapii i Readaptacji Społecznej ma obowiązek:

 1. utrzymania w czystości pomieszczeń mieszkalnych i innych ogólnie dostępnych, także terenu placówki,
 2. utrzymanie higieny osobistej, czystości odzieży i obuwia,
 3. nieodpłatnego świadczenia prac porządkowych i gospodarczych na rzecz placówki, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 4. przestrzegania zasad zbiorowego współżycia,
 5. przestrzeganie przepisów ppoż., sanitarnych i bhp,
 6. powrotu do placówki do godz. 2100,
 7. przestrzegania ciszy nocnej w godz. 2200 – 600,
 8. stosowanie się do poleceń kadry,
 9. dbać o mienie ruchome i majątek trwały placówki,
 10. godnie reprezentować placówkę na zewnątrz,
 11. przestrzegania zasad i ustaleń Domu,
 12. współpracować z kadrą w zakresie zmiany swojej sytuacji życiowej.

§ 7

Kategorycznie zabrania się:

 1. wnoszenia i spożywania alkoholu, wchodzenia na teren placówki po spożyciu alkoholu lub środków psychoaktywnych,
 2. palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
 3. urządzania gier hazardowych,
 4. używania w pokojach mieszkalnych grzałek i urządzeń grzewczych,
 5. wnoszenia na teren rzeczy nie będących własnością podopiecznego,
 6. wprowadzania osób postronnych do pokoi mieszkalnych.

§ 8

Podopieczny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu placówki.

§ 9

1. Dom Terapii nie zapewnia noclegu osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem podobnie działającego środka, osobom chorym wymagającym pomocy lekarskiej lub opieki ze strony drugiej osoby, osobom niepełnosprawnym psychicznie, jeżeli zagrażają sobie lub otoczeniu. W godz.2100-700 placówka jest zamykana i nie prowadzi przyjęć poza przypadkami klęsk żywiołowych.

2. Zabrania się przyjmowania osób chorych lub wypisywanie z placówek służby zdrowia bez świadectwa lekarskiego stwierdzającego zdolność do pobytu w placówce.

3. Zabrania się przyjmowania w porze nocnej osób chorych.

4. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach mieszkalnych i innych ogólnie dostępnych.

§ 10

Podopieczni, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności: łamią zasadę abstynencji, uporczywie uchylają się od podjęcia zatrudnienia, nie realizują ustaleń wynikających z planu działań readaptacyjnych, nie przestrzegają zasad zbiorowego współżycia, uchylają się od odpłatności za pobyt lub nieterminowo je uiszczają, będą usunięci z placówki czasowo lub na stałe.

1. Osoba wydalona z placówki z powodu nadużywania alkoholu lub spożywania go na terenie placówki może ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie co najmniej 1 miesiąca od chwili wydalenia.

2. Mieszkaniec Domu traci przyznane miejsce w placówce, jeżeli opuści je bez uprzedzenia (z wyjątkiem zdarzeń losowych – choroby, wypadku itp.).

3. Dom Terapii nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i zachowanie podopiecznych poza terenem placówki.

§ 11

1. Kierownictwo Domu Terapii ma obowiązek dbać o kształtowanie właściwej atmosfery, otaczać opieką mieszkańców, służyć im pomocą.

2. Kierownictwo Domu Terapii ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie placówki i pracę personelu.