Zasady przyjmowania i pobytu:

1. Wszystkich mieszkańców Domu Terapii i Readaptacji Społecznej obowiązuje readaptacja!

2. W czasie przyjmowania do placówki pracownik socjalny informuje o obowiązku readaptacji, załącza do dokumentacji zgodę na readaptację, którą podopieczny ma obowiązek przywieźć ze sobą.

3. Mieszkaniec podpisuje kontrakt readaptacyjny do dwóch tygodni od daty przybycia na własny wniosek i zobowiązany jest go realizować. Brak podpisanego kontraktu skutkuje skreśleniem z listy mieszkańców i opuszczeniem placówki. 

4. Każdy mieszkaniec ma obowiązek posiadać Indywidualny Plan Readaptacji, który ma obowiązek napisać samodzielnie – najpóźniej w ciągu miesiąca od przyjazdu do placówki –  pod okiem pracownika socjalnego, na obowiązującym druku. (PDS – prowadzi tylko pracownik socjalny)

5. Każdy mieszkaniec ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach readaptacyjnych tzn. warsztatach, szkoleniach i innych organizowanych przez placówkę spotkaniach dotyczących readaptacji

6. Każdy mieszkaniem ma obowiązek posiadać zeszyt READAPTACJI (dawny terapii), przychodzić z nim na wszelkie spotkania, warsztaty, do pracownika socjalnego. Zapisuje w nim wszystkie działania które robi, zbiera podpisy z każdorazowej wizyty w biurze.

7. Każdy mieszkaniec ma obowiązek pracy na rzecz Domu w zakresie uzgodnionym z dyrekcją domu

8. Każdy mieszkaniec ma obowiązek uczestniczyć w pracach porządkowych na rzecz Domu bez względu na stan zdrowia.

9. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest być pacjentem rejonowej poradni zdrowia psychicznego – przejść psychologa i za skierowaniem psychologa w razie potrzeby, psychiatry.

10. Osoby zakwalifikowane do społeczności terapeutycznej w przeciągu dwóch miesięcy od dnia przybycia do placówki, mają obowiązek mieć napisane i opracowane IPRO z promotorem (zamiast IPR), a po trzech miesiącach od przyjęcia na społeczność terapeutyczną, mają obowiązek wejść na domownika z Planem Domownika, który podpisują Liderzy, brygadzista, Moderator Klubu Pracy, Pracownik Socjalny, Trener warsztatów SZO. W przeciwnym wypadku członkowie społeczności będą musieli opuścić placówkę. Ewentualne przedłużenie terminu musi być uzgodnione z Liderami Społeczności Terapeutycznej. Terminów pilnuje egzekutor i bezpośrednio zgłasza wszelkie przekroczenie terminów w biurze pracownikowi socjalnemu ORAZ Liderowi społeczności Terapeutycznej.